Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Καθηγητές..Μπουμπούκια

Απίστευτη ατιμωρησία!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr


Ατιμωρησία διαπίστωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος στους ελέγχους που διενήργησε , άσκησε 194 ενστάσεις κατά αποφάσεων συλλογικών ή µονοµελών πειθαρχικών οργάνων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία.
Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών
είναι κυρίως :
Α. η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση µε τη βαρύτητα των
παραπτωµάτων,
Β. η µη ορθή εκτίµηση αποδεικτικών στοιχείων όπως ένορκες διοικητικές
εξετάσεις και πορίσµατα των σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και
ελέγχου, µε τα οποία προτείνεται ο πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων για
ενέργειες ή παραλείψεις τους ως εµπλεκόµενων στις εν λόγω υποθέσεις,
Γ.η ανεπαρκής αιτιολόγηση των πειθαρχικών αποφάσεων σε αντίθεση µε
όσα οι κείµενες διατάξεις, πάγια νοµολογία του ΣτΕ και των διοικητικών
δικαστηρίων αλλά και οι θεµελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου,
επιτάσσουν.
Από το σύνολο των ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων που υπέβαλε
κατά το 2007 ο ΓΕ∆∆ το esos.gr δημοσιεύει τις υποθέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς:

Παύση 4,5 μηνών σε καθηγητή για κατοχή παιδικής πορνογραφίας στον Η/Υ

1. Ένσταση κατά απόφασης του ΠΥΣ∆Ε Ν. Σερρών, µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης 4,5 µηνών µε πλήρη
στέρηση αποδοχών σε εκπαιδευτικό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα
της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας υπάλληλο διαγωγής
εντός ή εκτός υπηρεσίας και της παράβασης καθήκοντος (άρθρα 106
και 106 του Ν. 3528/2007), καθόσον κατείχε εν γνώσει του εικόνες
παιδικής πορνογραφίας στον Η/Υ του για τη χρονική περίοδο από τον
µήνα Μάιο του 2004 µέχρι και το µήνα Οκτώβριο του 2005.
Ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός µαζί µε άλλα 15 άτοµα από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, διακινούσαν από κοινού στο Internet µέσω του
προγράµµατος KaZaA εικόνες παιδικής πορνογραφίας. Κατά τη
διενέργεια της Ε∆Ε ο εκπαιδευτικός παραδέχθηκε την αποθήκευση
των εικόνων, αποδίδοντάς τη στην απειρία του και δικαιολόγησε τη
διατήρησή τους στον Η/Υ του, προκειµένου να κάνει καταγγελία σε
απροσδιόριστο χρόνο στον Εισαγγελέα και παράλληλα να
δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας κατά των εικόνων
αυτών, χωρίς όµως να προσδιορίσει το χρόνο των προαναφερόµενων
ενεργειών του.


Παύση έξι μηνών σε καθηγητή για αγορά ναρκωτικών

2. Ένσταση κατά απόφασης του ΠΥΣ∆Ε Κέρκυρας, µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη
στέρηση των αποδοχών σε εκπαιδευτικό για το πειθαρχικό
παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάξιας διαγωγής υπαλλήλου εκτός
υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα στις 09-02-2007 συνελήφθη και παραπέµφθηκε στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, όπου ασκήθηκε σε βάρος της
ποινική δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος για αγορά ναρκωτικών,
εισαγωγή στην επικράτεια, αποστολή δέµατος που περιείχε
ναρκωτικά, απλή συνέργεια σε διάθεση και κατοχή ναρκωτικών.

Παύση έξι μηνών σε εκπαιδευτικό για οπλοκατοχή κλοπή κατά συναυτουργία κλπ

3. Ένσταση κατά απόφασης του Α’ ΠΥΣΠΕ Αθηνών, µε την οποία
επιβλήθηκε σε εκπαιδευτικό η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6)
µηνών για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής
εντός και εκτός υπηρεσίας κατόπιν ποινικής δίωξής του για :
α) ∆ιακεκριµένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία (άρθρο 374
δ’-ε’ ΠΚ σε συνδυασµό µε άρθρα 372 παρ. 1β, 45 ΠΚ) και
β) Παράνοµη οπλοκατοχή (άρθρα 7 παρ 1 και 8α Ν.2168/93) και το
µε αριθµ. πρωτ. 231/08-11-2002 έγγραφο της 10ης Ειδικής
Ανακρίτριας Αθηνών για :
� Έκρηξη από κοινού κατά συρροή (άρθρα 45, 94, 270α, β ΠΚ).
� Παραβάσεις σχετικές µε τις εκρηκτικές ύλες από κοινού (άρθρα 45,
272 παρ 1 ΠΚ).
� Εκβίαση από κοινού τετελεσµένη και σε απόπειρα από κοινού κατ’
εξακολούθηση (άρθρα 42, 45, 98, 385 παρ 1 α,β ΠΚ).
� ∆ιακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ’ εξακολούθηση
από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελµα και κατά
συνήθεια (άρθρα 1362, 45, 98, 374 ε – 372 παρ. β ΠΚ).
� Παράβαση άρθρου 22 παρ. 1 Ν.1599/86 σε συνδυασµό µε άρθρο
216 παρ. 1 ΠΚ.
� Παράβαση άρθρου 2 παρ. 1 Ν.2331/95 σε συνδυασµό µε άρθρα 1α,
αδ, αστ και 45 ΠΚ.
� Οπλοκατοχή (άρθρ. 1 παρ 1α, 2β, 7 παρ. 1, 8α Ν.2168/93).


Περικοπή αποδοχών είκοσι (20) ηµερών σε εκπαιδευτικό για ένα υπόλοιπο 8.363 €


4. Ένσταση κατά απόφασης του ΠΥΣ∆Ε Βοιωτίας µε την οποία
επιβλήθηκε η ποινή της περικοπής αποδοχών είκοσι (20) ηµερών σε
εκπαιδευτικό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς
νόµους, της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας και της
αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του
καθήκοντος.
Ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός υπήρξε οικονοµικός διαχειριστής και
υπόλογος προγράµµατος και από έγγραφο της Ε.Ε. φαίνεται, ότι
έχουν αποσταλεί χρήµατα τα οποία αναφέρονται σε δαπάνες µη
επιλέξιµες και αποδεκτές. Από το πρόγραµµα αυτό δηµιουργήθηκε
ένα υπόλοιπο 8.363 € το οποίο η αρµόδια ∆/νση Ευρ. Επιτροπής έχει
µε ειδοποιητήριο ζητήσει να της επιστραφεί έως 31-12-2005.
Από τη διενεργηθείσα Ε∆Ε, στην οποία αν και κλήθηκε δύο φορές
εγγράφως ο εκπαιδευτικός δεν παρουσιάστηκε, προέκυψε ότι ο
σχετικός µε την υλοποίηση φάκελος δεν βρίσκεται στο αρχείο της
∆/νσης ∆Ε Βοιωτίας, όπως θα ήταν αναµενόµενο και επιβαλλόµενο.
Στις επανειληµµένες κλήσεις να ενηµερώσει την Υπηρεσία σχετικά µε
την τύχη του επίµαχου φακέλου, ο εν λόγω εκπαιδευτικός δεν
απάντησε, παρόλο που ως διαχειριστής και υπόλογος του
προγράµµατος γνώριζε το πρόβληµα από την αρχή διότι όλη η
αλληλογραφία απευθυνόταν σε αυτόν προσωπικά, οπότε δολίως
απέφυγε να παρουσιαστεί και να δώσει εξηγήσεις, ενώ δολίως
υπεξαίρεσε έγγραφα της Υπηρεσίας. Επίσης η ύπαρξη
πλαστογραφηµένων υπογραφών σε έγγραφα του προγράµµατος
δείχνει πρόθεση αποφυγής πιθανού διαχειριστικού ελέγχου από τις
Ελληνικές αλλά και τις Ευρωπαϊκές Αρχές σε βάρος του.

Προσωρινή παύσης έξι μηνών για πλαστά ένσηµα

5. Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆ µε
την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών
σε υπάλληλο ΤΕΕ Μαθητείας για το πειθαρχικό παράπτωµα
παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα.
Ο εγκαλούµενος ως υπάλληλος µέχρι 10-3-02 επικόλλησε, εν γνώσει
του, στο βιβλιάριο ενσήµων της κόρης του πλαστά ένσηµα, τα οποία
όπως ισχυρίστηκε στην απολογία του τα µάζευε από το δάπεδο του
γραφείου του στο οποίο ήταν πεταµένα επειδή έπεφταν από διάφορα
ασφαλιστικά βιβλιάρια, στα οποία δεν ήταν καλά επικολληµένα και
προχώρησε στην εγγραφή της, ως άνεργης. Αντίστοιχα ο
εγκαλούµενος είχε πράξει και για το γιο του, ο οποίος λάµβανε
επιδότηση ανεργίας χωρίς να τη δικαιούται, αφού και εκείνος φερόταν
ως απολυµένος από την επιχείρηση της µητέρας του.

Ποινή του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές δύο
(2) µηνών για χαρτοπαιξία
6. Ένσταση κατά απόφασης του ΠΥΣ∆Ε Ανατολικής Αττικής, µε την
οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές δύο
(2) µηνών σε εκπαιδευτικό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της
παράβασης καθήκοντος και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή
ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας.
Ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός:
1. Αµέσως µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων (σχολικό έτος 2005-
2006) στο χώρο του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ΤΕΕ, κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος «Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο» το οποίο
δίδασκε, επέτρεψε στους µαθητές της Α’ τάξης του Ηλεκτρολογικού
Τοµέα να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, µόνο µε την έγκρισή
του και χωρίς προηγούµενη άδεια από το ∆/ντή του σχολείου.
Επίσης επέτρεψε στους µαθητές του τµήµατος να παίξουν χαρτιά µε
χρήµατα σε ιδιαίτερο χώρο του εργαστηρίου και µάλιστα
συµµετείχε και ο ίδιος.
2. Επανειληµµένως κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2005-2006,
όπως προκύπτει από καταθέσεις µαρτύρων, έπαιξε µε τους µαθητές
της Α’ τάξης του Ηλεκτρολογικού Τοµέα του ΤΕΕ χαρτιά, σε
ιδιαίτερο χώρο του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και σε άλλους
χώρους του σχολείου.
3. Επέτρεψε στους µαθητές του να καπνίζουν ενώπιόν του στην
αίθουσα του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και σε άλλους χώρους
του σχολείου.
Κατά τη διενεργηθείσα για την υπόθεση Ε∆Ε διαπιστώθηκε ότι
προβλήθηκε από τηλεοπτικό σταθµό βιντεοταινία που τράβηξε
µαθητής του ΤΕΕ, στην οποία φαίνεται ότι ο εγκαλούµενος
εκπαιδευτικός συµµετείχε στο παιχνίδι - γεγονός που παραδέχθηκε
και ο ίδιος σε συνέντευξή του - και µάλιστα µε χρήµατα. Όπως
προέκυψε από τις καταθέσεις έπαιξε και άλλες φορές, ενώ οι
σχέσεις του µε τους µαθητές του φαίνεται ότι ξεπερνούσαν τα
επιτρεπτά όρια οικειότητας µεταξύ µαθητή – καθηγητή.


Προσωρινή παύση 5 µηνών
7. Ένσταση κατά απόφασης του ΑΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Ελλάδας, µε την
οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης 5 µηνών µε πλήρη
στέρηση αποδοχών σε εκπαιδευτικό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα
της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του
καθήκοντος και παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή
άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους.
Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε για:
1. ∆ιοικητικές παραλείψεις που σηµειώθηκαν µε υπαιτιότητα του και
αµέλειά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επειδή
οδήγησε τη σχολική επιτροπή του ΤΕΕ σε αντιδικία µε έµπορο, ο
οποίος προµήθευσε το ΤΕΕ µε υλικά αξίας 14.486.722 δρχ.
προκειµένου να ανακατασκευασθεί κτίριο για τη µεταστέγασή του.
2. Πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του και διοικητικές
παραλείψεις, εφόσον εξέδωσε ∆ελτία Αποστολής, µε τα οποία
φέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή επέστρεψε µέρος των υλικών σε
έµπορο. Όµως τα δελτία αυτά χαρακτηρίστηκαν από την αρµόδια
∆ΟΥ εικονικά (παράνοµες συναλλαγές) και για τον λόγο αυτό
επιβλήθηκε στη Σχολική Επιτροπή (πρόεδρος της οποίας ήταν ο
εκπαιδευτικός ) χρηµατικό πρόστιµο 38.793 € ή 13.218.956 δρχ. ίσο
µε το διπλάσιο της αξίας των αναγραφοµένων στα ∆ελτία
Αποστολή υλικών. Η Σχολική Επιτροπή και κατ’ επέκταση το
Ελληνικό ∆ηµόσιο υπέστη ζηµία 13.218.956 δρχ.
3. Υπεξαίρεση ποσού 25.000.000 δρχ., µε το οποίο επιχορηγήθηκε το
ΤΕΕ από τον ΟΣΚ. Το ποσό αυτό δεν καταγράφεται ως έσοδο ούτε
στα βιβλία του ταµείου του οικείου ∆ήµου, ούτε στα αντίστοιχα της
Σχολικής Επιτροπής του ΤΕΕ. Επισηµαίνεται, ότι ο εγκαλούµενος
αν και γνώστης της επιχορήγησης του Σχολείου του από τον ΟΣΚ
και εξουσιοδοτηµένος από τη σχολική επιτροπή να ενεργήσει τα
δέοντα προκειµένου να εξασφαλισθούν πρόσοδοι για την
ανακατασκευή και συντήρηση του ΤΕΕ δεν προέβη στις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε το ποσό των 25.000.000 δρχ. να
περιέλθει εξ ολοκλήρου στη σχολική επιτροπή και να διατεθεί για
το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε.
4. Πλαστογραφία, διότι ως ∆/ντής του ΤΕΕ και Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής αυτού, υπέγραψε δεκαπέντε (15) συµφωνητικά
µε επαγγελµατίες για προµήθεια υλικών και διάφορες εργασίες στο
κτίριο του ΤΕΕ, από τους οποίους οι τέσσερις (4) δηλώνουν ότι
ποτέ δεν υπέγραψαν αυτά τα συµφωνητικά. Η δαπάνη που
προϋπολογιζόταν βάσει των συµφωνητικών αυτών ανερχόταν σε
25.000.000 και χρησιµοποιήθηκε ως στοιχείο για την επιχορήγηση
του ΤΕΕ από τον ΟΣΚ µε το ποσό αυτό.
5. Αµέλεια σχετικά µε τη διαφάνεια και τον τρόπο χειρισµού των
οικονοµικών του σχολείου διότι:
• Στον απολογισµό οικονοµικού έτους 1998 το χρηµατικό
υπόλοιπο για χρήση 1999 ήταν 2.753.745 δρχ., όµως στον
απολογισµό του έτους 1999 εµφανίζεται ως χρηµατικό
υπόλοιπο το ποσό του 1.002.799 δρχ.
• Στον απολογισµό του οικονοµικού έτους 1999 το χρηµατικό
υπόλοιπο για χρήση 2000 ήταν 227.866 δρχ., όµως στον
απολογισµό του έτους 2000 εµφανίζεται ως χρηµατικό
υπόλοιπο το ποσό των 200.000 δρχ.
• Στον απολογισµό οικονοµικού έτους 2000 ως χρηµατικό
υπόλοιπο για χρήση 2001 εµφανίζεται έλλειµµα 3.140.679
δρχ., αλλά ο οικονοµικός απολογισµός εµφανίζεται από το
∆ήµο ισοσκελισµένος (υπόλοιπο µηδέν). Όµως στον
απολογισµό του έτους 2001 εµφανίζεται ως χρηµατικό
υπόλοιπο για χρήση 2001 το ποσό των 58.928 δρχ αντί του
ελλείµµατος των 3.140.679 δρχ. ή µηδέν.
6. Υπεξαίρεση του ποσού των 4.000.000 δρχ., διότι οικειοποιήθηκε το
ποσό αυτό, δωρεά στο ΤΕΕ, εκταµιεύθηκε σταδιακά από αυτόν,
χωρίς να έχει εγγραφεί ως έσοδο στο βιβλίου εσόδων-εξόδων του
ταµείου της Σχολικής Επιτροπής ούτε να υπάρχουν παραστατικά
στοιχεία δαπάνης αυτών για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού.

Παύση έξι µηνών σε υπάλληλο-προισταµένη ∆ιεύθυνσης του πρώην
∆ΙΚΑΤΣΑ

8. Ένσταση κατά απόφασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
∆ιοικητικών Υπαλλήλων (ΚΥΣ∆ΙΠ), µε την οποία επιβλήθηκε η
ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση των
αποδοχών της, σε υπάλληλο-προισταµένη ∆ιεύθυνσης του πρώην
∆ΙΚΑΤΣΑ, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της αµέλειας, καθώς και
της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και της
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή
εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Η εγκαλούµενη υπάλληλος κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα : α)
δεν ήλεγχε ως όφειλε την υπηρεσία της οποίας προΐστατο ούτε
λάµβανε µέτρα για να µην περιέλθει το Τµήµα ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υποθέσεων στην κατάσταση που περιγράφει ο
διαχειριστικός έλεγχος. Επίσης, δεν θεώρησε τα λογιστικά βιβλία ενώ
εκδίδονταν επιταγές από συνάδελφό της χωρίς τα απαιτούµενα
χρηµατικά εντάλµατα κ.λ.π., β) προέβη σε ενέργειες αρµοδιότητας
του Οικονοµικού τµήµατος χωρίς να ενηµερώσει την προϊσταµένη
του, στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα της οποίας ανήκαν οι σχετικές
δραστηριότητες όπως η προµήθεια επίπλων εξωτερικού χώρου του
πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ ενώ παραδέχθηκε ότι δε ζητούσε τη µονογραφή της
τµηµατάρχου, παρακάµπτοντάς την κατά τρόπο που αντιβαίνει τον
Υπαλληλικό Κώδικα και τη δηµοσιοϋπαλληλική δεοντολογία, γ)
συνεργαζόταν µε υπάλληλο του Οικονοµικού Τµήµατος,
παρακάµπτοντας όµως την προϊσταµένη του, την οποία δεν την
ενηµέρωνε, δ) συνυπέγραφε επιταγές που της προσκόµιζε η εν λόγω
υπάλληλος χωρίς να ελέγχει αν υπάρχουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, µεταξύ των οποίων και τα χρηµατικά εντάλµατα
πληρωµής, µε αποτελέσµατα να της γίνει καταλογισµός συγχρόνως µε
την υπόλογο, ε) χρησιµοποίησε την κόρη της σε εξετάσεις της
Ιατρικής που έκανε το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ, χωρίς αυτή να έχει
οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση ούτε µε το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ αλλά
ούτε και µε το ΥΠΕΠΘ. Επίσης η κόρη της εισήγαγε σε Η/Υ
βαθµολογία των υποψηφίων.
9.Ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου κατά εκπαιδευτικού για παράβαση
καθήκοντος κατά το άρθρο 107 παρ 1β του Ν.3528/07 (Υ.Κ.) διότι ως
αιρετό µέλος του ΑΠΥΣ∆Ε κατά την εκδίκαση της πειθαρχικής
υπόθεσης εκπαιδευτικού δήλωσε «ωσεί παρών» και δεν συµµετείχε
στη διαδικασία µε αποτέλεσµα την ακύρωση της εν λόγω απόφασης
από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για παράβαση
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Αρνήθηκαν να προτείνουν ποινή

10. Ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου κατά εκπαιδευτικών µελών ΠΥΣΠΕ επειδή
ως µειοψηφήσαντα αιρετά µέλη του συµβουλίου, κατά την εκδίκαση
πειθαρχικής υπόθεσης εκπαιδευτικού αρνήθηκαν να προτείνουν ποινή
και επέµεναν στην άρνησή τους, παρά τη διευκρίνιση του Προέδρου
του Συµβουλίου στο οποίο µετείχαν, ότι ήταν υποχρεωµένοι να
προτείνουν ποινή. Η ενέργειά τους αυτή συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης του καθήκοντος κατά το άρθρο 106 του
Ν. Υπαλληλικού Κώδικα.

Ελαβε εκπαιδευτική άδεια 4 ετών

11.Ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη ενώπιον ΠΥΣΠΕ κατά
εκπαιδευτικού για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 107 παρ. 1β
του Ν.3528/07 (Υ.Κ.) διότι έκανε χρήση των διατάξεων του άρθρου 9
του Ν.2986/2002 και έλαβε εκπαιδευτική άδεια 4 ετών, απουσιάσας
των καθηκόντων του από 28-9-98 έως 31-8-02, προκειµένου να
εκπονήσει διδακτορική διατριβή, αντίγραφο της οποίας ουδέποτε
κατέθεσε, ως όφειλε, στην Υπηρεσία του.

ΤΕΙ Ηπείρου

12.Έργο : «Κλειστό Γυµναστήριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ)
Ηπείρου στην Άρτα», προϋπολογισµού 400.000.000 δραχµών.
Φορέας κατασκευής : ΤΕΙ Ηπείρου.
Αντικείµενο του έργου : ∆ιερεύνηση της παραγωγής έργου , που έµεινε ηµιτελές . Η
Επιθεώρηση διεξήχθη κατόπιν πρότασης του Εισαγγελέα Άρτας.
∆ιαπιστώσεις : Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, τόσο κατά την διαδικασία
δηµοπράτησης του έργου, όσο και κατά την παραγωγή του τµήµατος του έργου, που
έχει υλοποιηθεί, παραβιάστηκαν κατ΄ επανάληψη οι διατάξεις για την εκτέλεση των
δηµοσίων έργων από τα αρµόδια όργανα (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταµένη
Αρχή), µε συνέπεια στο ηµιτελές αυτό έργο να έχουν γίνει πληρωµές, που
αντιστοιχούν σε ποσότητες εργασιών υπερδιπλάσιες των πραγµατικά εκτελεσµένων.
Προτάσεις : Αποστολή της έκθεσης Επιθεώρησης στο Πρωτοδικείο Άρτας, στον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον πειθαρχικό έλεγχο των
εµπλεκοµένων υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου και προς τον Νοµάρχη Άρτας για τον
πειθαρχικό έλεγχο των εµπλεκοµένων υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

Υπεξαίρεση σε Σχολική Επιτροπή Τεχνικού-Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου
Σύµφωνα µε καταγγελία που υποβλήθηκε στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ ∆/ντής
Τεχνικού-Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου της ∆υτικής Ελλάδας
κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση µεγάλων χρηµατικών ποσών και άλλες
ατασθαλίες σε Σχολική Επιτροπή και παραπέµφθηκε στο ΑΠΥΣ∆Ε ∆υτ.
Ελλάδας, το οποίο του επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης. Ωστόσο,
ένα αιρετό µέλος του Συµβουλίου είχε δηλώσει «ωσεί παρών» και δεν
συµµετέσχε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσµα την προσβολή της απόφασης στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο και την ακύρωσή της από αυτό, για παράβαση ουσιώδους τύπου
της διαδικασίας.
Ο ΓΕ∆∆ παρέπεµψε το εν λόγω αιρετό µέλος στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και
στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών για παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα
έδωσε εντολή στη Γενική ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης για διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου στην εν λόγω σχολική επιτροπή για τα έτη 1999 έως
2002. Η σχετική Πορισµατική Έκθεση διαπίστωσε την έκδοση από τον εν
λόγω ∆ντή εικονικών δελτίων αποστολής, κατάχρηση 25 εκατοµµυρίων δρχ
από επιχορήγηση του ΤΕΕ από τον ΟΣΚ και κατάχρηση 4 εκατοµ. δρχ από
δωρεά οικογένειας θανόντος µαθητή. Η Έκθεση διαβιβάσθηκε στο
ΑΠΥΣ∆Ε, προκειµένου να τη λάβει υπόψη κατά την επανεκδίκαση της
υπόθεσης. Το ΑΠΥΣ∆Ε επέβαλε στον εγκαλούµενο την ποινή της
προσωρινής παύσης 5 µηνών. κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση
από τον ΓΕ∆∆.

Δεν υπάρχουν σχόλια: