Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

ΟΡΚΟΣ

Ού καταισχυνώ όπλα τά ιερά,
ούδ' εγκαταλείψω τόν παραστάτην,
ότω άν στοιχήσω. Αμυνώ δέ καί υπέρ
ιερών καί οσίων,καί μόνος καί μετά πολλών.

Τήν πατρίδα δέ ούκ ελάσσω παραδώσω,
πλείω δέ καί αρείω όσης άν παραδέξωμαι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: